Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

The silent corner in Café


Moät buoåi saùng trong moät goùc ñeïp cuûa moät quaùn cafée trong laøng ñaïi hoïc , khoûang 3km töø nhaø , moät khung caûnh thöïc hieän ra trong maét toâi döôøng nhö thaân quen laï thöôøng , tröôùc moät con ñöôøng vaéng boùng ngöïa xe , moät khoâng khí eâm ñeàm laï thöôøng so vôùi choán phoàn hoa , qua haøng cöaû kính trong saùng tröôùc moät maët hoà nöôùc yeân tónh , beân caïnh laø haøng caây xanh cao cao õ ruõ nhöõng caønh laù nheï nhaøng phaûn chieáu treân maët nöôùc laên taên, moät moâi tröôøng toát nheï thoaûng qua ñeå chieâm nghieäm chính mình. Coù phaûi chaêng ñaây laø moät söï ngaãu nhieân hieám thaáy , hình aûnh moät background trong blog cuûa mình treân 360 yahoo

Vôùi taâm traïng xuùc caûnh sinh tình, muoán vieát vaøi lôøi maø toâiø ñaõ chieâm nghieäm trong phaàn giôùi thieäu veà nhöõng khaùi nieäm cô baûn cuûa ngheä thuaät, Trong ñoù deà caëp ñeán vaán ñeà khoâng gian deïp thöôøng neáu qua mieâu taû cuûa taùc giaû thì hình aûnh con ngöôøi vaø söï vaät chæ laø mieâu taû söï hieän höõu voán coù , nhöng yù nieäm môùi chính laø vaàn ñeà tröøu töôïng cuûa ngheä thuaät , vôùi söï phaùt trieån cuûa hình hoïc ba chieàu trong moâi tröôøng deïp ñoù theå hieän moät khung caûnh aûo taïo söï phong phuù cho moät yù nieäm tröøu töôïng theo caûm thuï cuûa moãi caù nhaân qua söï vaät , baát chôït toâi nghó ñeán caâu thô cuûa Nguyeãn Khuyeàn mieâu taû:

Ao thu laïnh leõo nöôùc trong veo

Moät chieác thuyeàn con beù teûo teo

Soùng nöôùc theo laøn hôi gôïn tí

Laù vaøng tröôùc gío seõ ñöa veøo

Quøa thaät vôùi maët hoà nöôùc trong bieác , qua khoâng khí se se laïnh cuûa muøa thu , nhìn qua maët nöôùc yeân aû , theà hieän söï chìm ñaém nheï nhaøng ñeå soi roi con ngöôøi mình qua cuoäc soáng böôm traûi haèng ngaøy , Moät ñieåm moác thaáy söï coâ ñôn cuûa chính mình , nghæ veà thaân phaän cuûa con ngöôøi , cuûa chính ta , moät nguoàn caûm höùng cho saùng taùc , toâi coøn nhôù ñaâu ñoù moät caâu . Thieân taøi chính laø söï aån hieän coâ ñôn cuûa chính mình, laø söï chieâm nghieäm chi tieát trong töøng söï vieäc , Qua khoâng gian ñaàm aám , vôùi laøn nhaïc jazz, Blue nheï nhaøng ñaõ daãn toâi veà khaùi nieâm yeân bình , noùi cho bao quaùt hôn laù khaùi nieâm Hoøa bình . Trong ñoù con ngöôøi soáng yeân vui vôùi nhau maø boû qua nhöõng löøa loïc cuûa theá gian , maø nghó veà chính mình vaø coäng ñoàng. Nhöøng taïp nieäm trong töøng caùi toâi ( Ego) cuûa moãi chuùng ta seõ bay leân khoâng gian , ñeå taïo neân moät thieân ñaøng soáng thöïc ( real Paradise in real environtment)

Ñieàu naøy laøm cho toâi nhôù ñeán moät caâu trong kinh Phaät giaùo :

Thieân haï chi ñòa duy ngaõ ñoäc toân

Coù phaûi chaêng ñoù laø ñöôøng daãn di tìm söï coâ ñôn cuûa chính ta, ñi tìm hoøa bình vaø söï thöông yeâu cuûa nhaân loïai, Khaùc vôùi nhöõng quan ñieåm soáng theo thuyeát hieän sinh , soáng ñeå höôûng thuï vaø theã hieän söï hieän höõu cuûa mình trong xaõ hoäi , laø con ñöôøng ñi tìm söï noåi tieáng vaø söï vinh danh

Thaät tuyeät dieäu khi nhaän caûm nhaän ñöôïc nhöõng caûm xuùc cuûa taùc gìa Hoaøng Phuû Ngoïc töôøng khi vieát veà Trònh Coâng Sôn qua nhöõng taùc phaåm aâm nhaïc. Ñoù cuõng laø con ñöôøng ñi tìm chính mình , caûm thuï söï coâ ñôn trong cuoäc soáng, Nhöûng baøi vieát theå hieän roõ moät nhaân sinh quan trong cuoäc soáng bao la naøy :

Bao nhieâu naêm roài ngöôøi vaãn ra ñi

Ñi ñaâu lanh quanh cho ñôøi moûi meät

Con tim nhaân gian ñoâi doøng nhaät nguyeät

Moät coõi traêm naêm , ngöôøi vaãn ñi veà

Vôùi webside cuûa mình : http://www.myyearbook.com /hoptrieusung

Toâi ñaõ theà hieän quan ñieåm naøy qua moät bulletin keâu goïi caùc baïn , haõy ñaáu tranh choáng chieán tranh vaø baøo veä hoøa bình , baøo veä traùi ñaát nayø , Bôûi vì toâi khoâng ñoàng quan ñieåm trong muïc Battle ñeå theå hieän mình , ñoù chính laø quan ñieãm hieän sinh theo traøo löu cuûa phöông Taây

Moät ñoäc gæa cuûa toâi taïi Ghana, Zimbeque, mieàn nam Chaâu phi, ñaõ vieát email cho toâi raèng , caäu ta môùi chæ muôøi boán tuoåi , Caäu ta noùi raèng Caäu ta nhôù meï quaù , vaø raát muoán caép saùch tôùi tröôøng, nhöng khoâng coù tieàn ñoùng hoïc phí, caäu ta vieát raát ñôn giaûn nhöng ñaõ laøm toâi xuùc ñoäng vaø coù veû chaâu sa. Saùng ra ñoùn con ñi hoïc veà , beù baùo caùo laïi laø beù ñaõ daït hoïc sinh gioûi, laïi moät caûm giaùc nheï nhaøng ñeán vôùi toâi, traùi ngöôïc vôùi caûm xuùc hoài ñeâm, Nhìn nhöõng söï vui ñuøa hoàn nhieân cuûa treû nhoû luùc tan tröôøng , tuï döng toâi caûm thaáy vui laï , Moät caõm nhaän cuûa taùc phaåm Hoâm nay toâi ñi hoïc, trong ñoù coù caâu , <>.

Nhöng ngöôïc laïi laïi caêm thuø caùc baäc cha meï , caùc vò tröôøng thaønh , taïi laøm sao laïi laøm vaån ñuïc taâm hoàn treû thô, maø moät trong soá ñoù bieát ñaâu laïi laø thieân taøi, laø moät taøi nguyeân quoác gia.

Nhôù nöôùc ñau loøng con Quoác Quoác

Ñau loøng moûi mieäng caùi Gia Gia

Oh! God . Neáu giaû söû nhö nhöõng ñieàu trong baøi ca _ (What will be – will be) thöïc söï ñeán vôùi toâi nhö moät lôøi tieân tri cuûa soá phaän . Aâu ñoù cuõng laø con ñöôøng ñi tìm chính mình. Vaø seõ luoân nhôù tôùi caäu beù nôi mieàn xa xoâiPhotobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét