Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

NGUOI HANG XOMNGÖÔØI HAØNG XOÙM


Nhaø naøng ôû caïnh nhaø toäi

Caùch nhau caùi daäu muøng tôi xanh rôøn

Hai ngöôøi soáng giöõa coâ ñôn

Naøng nhö cuõng coù noãi buoãn gioáng toâi

Gía ñöøng coù daäu muøng tôi

Theá naøo toâi cuõng qua chôi thaêm naøng

Toâi chieâm bao raát nheï nhaøng

Coù con böôùm traéng thöôøng sang beân naøy

Böôùm ôi , böôùm haõy vaøo ñaây

Cho toâi hoõi nhoû caâu naøy chuùt thoâi

Chaû bao giôø thaáy naøng cöôøi

Naøng hong tô öôùt ra ngoøai maùi hieân

Maét naøng ñaêm ñaêm troâng leân

Con böôm böôùm traéng veà beân aáy roài

Boãng döng toâi thaáy boài hoài

Toâi buoàn töï hoûi : hay toâi yeâu naøng?

Khoâng, töø aân aùi nhôõ nhaøng

Tình toâi than laïnh tro taøn laøm sao!

Tô hong naøng chaû caát vaøo

Con böôm böôùm traéng hoâm naøo cuõng sang

Maáy hoâm nay chaúng thaáy naøng

Gía toâi cuõng coù tô vaøng maø hong

Caùi gì nhö theå nhôù mong?

Nhôù naøng , khoâng , quyeát laø khoâng nhôù naøng

Vaâng, töø aân aùi nhôõ nhaøng

Loøng toâi rieâng nhôù baïn vaøng ngaøy xöa

Taàm taàm giôøi cöù ñoå möa

Heát hoâm nay nöõa laø vöøa boán hoâm !

Coâ ñôn buoàn laïi theâm buoàn

Taïnh möa böôm böôùm bieát coøn sang chôi?

Hoâm nay möa ñaø taïnh roài

Tô khoâng hong nöøa, böôùm löôøi khoâng sang

Beân hieân vaãn vaéng boùng naøng

Röng röng toâi guïc xuoáng baøn … röng röng…

Nhôù con böôùm traéng laï luøng

Nhôù tô vaøng nöõa , nhöng khoâng nhôù naøng

Hôøi ôi böôùm traéng tô vaøng

Mau veà ma ø( hoûi thaêm) naøng ñi thoâi

Ñeâm qua naøng ñaõ (thaáy) roài

Ngheïn ngaøo toâi khoùc , quaø toâi yeâu naøng

Hoàn trinh coøn ôû traàn gian

Nhaäp vaøo buôùm traéng maø sang beân naøy

TAÂM HOÀN TOÂI - 1940

NGUYEÃN BÍNH

( xin maïn pheùp söûa hai töø underline treân Trieäu suøng Hôïp )Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét