Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

NGUOI HANG XOMNGÖÔØI HAØNG XOÙM


Nhaø naøng ôû caïnh nhaø toäi

Caùch nhau caùi daäu muøng tôi xanh rôøn

Hai ngöôøi soáng giöõa coâ ñôn

Naøng nhö cuõng coù noãi buoãn gioáng toâi

Gía ñöøng coù daäu muøng tôi

Theá naøo toâi cuõng qua chôi thaêm naøng

Toâi chieâm bao raát nheï nhaøng

Coù con böôùm traéng thöôøng sang beân naøy

Böôùm ôi , böôùm haõy vaøo ñaây

Cho toâi hoõi nhoû caâu naøy chuùt thoâi

Chaû bao giôø thaáy naøng cöôøi

Naøng hong tô öôùt ra ngoøai maùi hieân

Maét naøng ñaêm ñaêm troâng leân

Con böôm böôùm traéng veà beân aáy roài

Boãng döng toâi thaáy boài hoài

Toâi buoàn töï hoûi : hay toâi yeâu naøng?

Khoâng, töø aân aùi nhôõ nhaøng

Tình toâi than laïnh tro taøn laøm sao!

Tô hong naøng chaû caát vaøo

Con böôm böôùm traéng hoâm naøo cuõng sang

Maáy hoâm nay chaúng thaáy naøng

Gía toâi cuõng coù tô vaøng maø hong

Caùi gì nhö theå nhôù mong?

Nhôù naøng , khoâng , quyeát laø khoâng nhôù naøng

Vaâng, töø aân aùi nhôõ nhaøng

Loøng toâi rieâng nhôù baïn vaøng ngaøy xöa

Taàm taàm giôøi cöù ñoå möa

Heát hoâm nay nöõa laø vöøa boán hoâm !

Coâ ñôn buoàn laïi theâm buoàn

Taïnh möa böôm böôùm bieát coøn sang chôi?

Hoâm nay möa ñaø taïnh roài

Tô khoâng hong nöøa, böôùm löôøi khoâng sang

Beân hieân vaãn vaéng boùng naøng

Röng röng toâi guïc xuoáng baøn … röng röng…

Nhôù con böôùm traéng laï luøng

Nhôù tô vaøng nöõa , nhöng khoâng nhôù naøng

Hôøi ôi böôùm traéng tô vaøng

Mau veà ma ø( hoûi thaêm) naøng ñi thoâi

Ñeâm qua naøng ñaõ (thaáy) roài

Ngheïn ngaøo toâi khoùc , quaø toâi yeâu naøng

Hoàn trinh coøn ôû traàn gian

Nhaäp vaøo buôùm traéng maø sang beân naøy

TAÂM HOÀN TOÂI - 1940

NGUYEÃN BÍNH

( xin maïn pheùp söûa hai töø underline treân Trieäu suøng Hôïp )Photobucket

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

The silent corner in Café


Moät buoåi saùng trong moät goùc ñeïp cuûa moät quaùn cafée trong laøng ñaïi hoïc , khoûang 3km töø nhaø , moät khung caûnh thöïc hieän ra trong maét toâi döôøng nhö thaân quen laï thöôøng , tröôùc moät con ñöôøng vaéng boùng ngöïa xe , moät khoâng khí eâm ñeàm laï thöôøng so vôùi choán phoàn hoa , qua haøng cöaû kính trong saùng tröôùc moät maët hoà nöôùc yeân tónh , beân caïnh laø haøng caây xanh cao cao õ ruõ nhöõng caønh laù nheï nhaøng phaûn chieáu treân maët nöôùc laên taên, moät moâi tröôøng toát nheï thoaûng qua ñeå chieâm nghieäm chính mình. Coù phaûi chaêng ñaây laø moät söï ngaãu nhieân hieám thaáy , hình aûnh moät background trong blog cuûa mình treân 360 yahoo

Vôùi taâm traïng xuùc caûnh sinh tình, muoán vieát vaøi lôøi maø toâiø ñaõ chieâm nghieäm trong phaàn giôùi thieäu veà nhöõng khaùi nieäm cô baûn cuûa ngheä thuaät, Trong ñoù deà caëp ñeán vaán ñeà khoâng gian deïp thöôøng neáu qua mieâu taû cuûa taùc giaû thì hình aûnh con ngöôøi vaø söï vaät chæ laø mieâu taû söï hieän höõu voán coù , nhöng yù nieäm môùi chính laø vaàn ñeà tröøu töôïng cuûa ngheä thuaät , vôùi söï phaùt trieån cuûa hình hoïc ba chieàu trong moâi tröôøng deïp ñoù theå hieän moät khung caûnh aûo taïo söï phong phuù cho moät yù nieäm tröøu töôïng theo caûm thuï cuûa moãi caù nhaân qua söï vaät , baát chôït toâi nghó ñeán caâu thô cuûa Nguyeãn Khuyeàn mieâu taû:

Ao thu laïnh leõo nöôùc trong veo

Moät chieác thuyeàn con beù teûo teo

Soùng nöôùc theo laøn hôi gôïn tí

Laù vaøng tröôùc gío seõ ñöa veøo

Quøa thaät vôùi maët hoà nöôùc trong bieác , qua khoâng khí se se laïnh cuûa muøa thu , nhìn qua maët nöôùc yeân aû , theà hieän söï chìm ñaém nheï nhaøng ñeå soi roi con ngöôøi mình qua cuoäc soáng böôm traûi haèng ngaøy , Moät ñieåm moác thaáy söï coâ ñôn cuûa chính mình , nghæ veà thaân phaän cuûa con ngöôøi , cuûa chính ta , moät nguoàn caûm höùng cho saùng taùc , toâi coøn nhôù ñaâu ñoù moät caâu . Thieân taøi chính laø söï aån hieän coâ ñôn cuûa chính mình, laø söï chieâm nghieäm chi tieát trong töøng söï vieäc , Qua khoâng gian ñaàm aám , vôùi laøn nhaïc jazz, Blue nheï nhaøng ñaõ daãn toâi veà khaùi nieâm yeân bình , noùi cho bao quaùt hôn laù khaùi nieâm Hoøa bình . Trong ñoù con ngöôøi soáng yeân vui vôùi nhau maø boû qua nhöõng löøa loïc cuûa theá gian , maø nghó veà chính mình vaø coäng ñoàng. Nhöøng taïp nieäm trong töøng caùi toâi ( Ego) cuûa moãi chuùng ta seõ bay leân khoâng gian , ñeå taïo neân moät thieân ñaøng soáng thöïc ( real Paradise in real environtment)

Ñieàu naøy laøm cho toâi nhôù ñeán moät caâu trong kinh Phaät giaùo :

Thieân haï chi ñòa duy ngaõ ñoäc toân

Coù phaûi chaêng ñoù laø ñöôøng daãn di tìm söï coâ ñôn cuûa chính ta, ñi tìm hoøa bình vaø söï thöông yeâu cuûa nhaân loïai, Khaùc vôùi nhöõng quan ñieåm soáng theo thuyeát hieän sinh , soáng ñeå höôûng thuï vaø theã hieän söï hieän höõu cuûa mình trong xaõ hoäi , laø con ñöôøng ñi tìm söï noåi tieáng vaø söï vinh danh

Thaät tuyeät dieäu khi nhaän caûm nhaän ñöôïc nhöõng caûm xuùc cuûa taùc gìa Hoaøng Phuû Ngoïc töôøng khi vieát veà Trònh Coâng Sôn qua nhöõng taùc phaåm aâm nhaïc. Ñoù cuõng laø con ñöôøng ñi tìm chính mình , caûm thuï söï coâ ñôn trong cuoäc soáng, Nhöûng baøi vieát theå hieän roõ moät nhaân sinh quan trong cuoäc soáng bao la naøy :

Bao nhieâu naêm roài ngöôøi vaãn ra ñi

Ñi ñaâu lanh quanh cho ñôøi moûi meät

Con tim nhaân gian ñoâi doøng nhaät nguyeät

Moät coõi traêm naêm , ngöôøi vaãn ñi veà

Vôùi webside cuûa mình : http://www.myyearbook.com /hoptrieusung

Toâi ñaõ theà hieän quan ñieåm naøy qua moät bulletin keâu goïi caùc baïn , haõy ñaáu tranh choáng chieán tranh vaø baøo veä hoøa bình , baøo veä traùi ñaát nayø , Bôûi vì toâi khoâng ñoàng quan ñieåm trong muïc Battle ñeå theå hieän mình , ñoù chính laø quan ñieãm hieän sinh theo traøo löu cuûa phöông Taây

Moät ñoäc gæa cuûa toâi taïi Ghana, Zimbeque, mieàn nam Chaâu phi, ñaõ vieát email cho toâi raèng , caäu ta môùi chæ muôøi boán tuoåi , Caäu ta noùi raèng Caäu ta nhôù meï quaù , vaø raát muoán caép saùch tôùi tröôøng, nhöng khoâng coù tieàn ñoùng hoïc phí, caäu ta vieát raát ñôn giaûn nhöng ñaõ laøm toâi xuùc ñoäng vaø coù veû chaâu sa. Saùng ra ñoùn con ñi hoïc veà , beù baùo caùo laïi laø beù ñaõ daït hoïc sinh gioûi, laïi moät caûm giaùc nheï nhaøng ñeán vôùi toâi, traùi ngöôïc vôùi caûm xuùc hoài ñeâm, Nhìn nhöõng söï vui ñuøa hoàn nhieân cuûa treû nhoû luùc tan tröôøng , tuï döng toâi caûm thaáy vui laï , Moät caõm nhaän cuûa taùc phaåm Hoâm nay toâi ñi hoïc, trong ñoù coù caâu , <>.

Nhöng ngöôïc laïi laïi caêm thuø caùc baäc cha meï , caùc vò tröôøng thaønh , taïi laøm sao laïi laøm vaån ñuïc taâm hoàn treû thô, maø moät trong soá ñoù bieát ñaâu laïi laø thieân taøi, laø moät taøi nguyeân quoác gia.

Nhôù nöôùc ñau loøng con Quoác Quoác

Ñau loøng moûi mieäng caùi Gia Gia

Oh! God . Neáu giaû söû nhö nhöõng ñieàu trong baøi ca _ (What will be – will be) thöïc söï ñeán vôùi toâi nhö moät lôøi tieân tri cuûa soá phaän . Aâu ñoù cuõng laø con ñöôøng ñi tìm chính mình. Vaø seõ luoân nhôù tôùi caäu beù nôi mieàn xa xoâiPhotobucket

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2009

THE CULTURE AND THE ART

Vaên hoùa vaø ngheä Thuaät : Hai töø naøy coù phaûi laø moät compound nouns ? Chaéc coù theå theo söï nghieân cöùu haøng ngaøn naêm veà söï phaùt trieån cuûa lòch söû treân toaøn theá giôùi , töø Chaâu AÂu , Chaâu Myõ, ñeán Chaâu Phi, Chaâu aù . Ñoù laø söï theå hieän söï phaùt trieån cuûa con ngöoøi soáng trong coäng ñoàng , ñöôïc theå hieän qua caùc neùt Vaên hoùa vaø ngheä thuaät phaûn aùnh cuoäc soáng cuûa con ngöôøi trong coäng ñoàng qua caùc thôøi kyø cuûa lòch söû, Nhöõng con ngöôøi ñoù ñeàu phaûi soáng trong moät moâi tröôøng soáng cuï theå laø traùi ñaát naøy , maø traùi ñaát laø moät haønh tinh trong giaûi ngaân haø naøy

Noù chæ laø moät thieân haø trong vuõ truï naøy. Vöøa qua caøc nhaø khoa hoïc Myõ ñaõ phaùt hieän coù söï soáng cuûa ngöôøi ngoaøi haønh tinh caùch traøi ñaát ta khoaûng 30 naêm aùnh saùng, maø con ngöôøi treân traùi ñaát naøy cho ñoù laø moät caûm nhaän mang tính sieâu nhieân ( Taâm linh) .

Vaäy nhgieân cöùu Vaên Hoùa vaø Ngheä Thuaät aâu chaêng cuõng laø nghieân cöùu veà con ngöôøi hieän höõu trong moät moâi tröôøng hieän höõu .

Con ngöôøi hoï toàn taïi treân hai phöông dieän :

Ñôøi soáng thöïc : Moät söï phaùt trieån töï nhieân cuûa cuoäc soáng

Ñôøi soáng tinh thaàn : Chieàu höôùng phaùt trieàn laø theå hieän söï sieâu nhieân trong noäi taïi cuaû töøng caù nhaân trong quùa trình ñi tìm caùi toâi cuaø mình, tìm ra caùi baûn ngaõ sieâu nhieân laø tìm ra söï giaûi thoùat ñeå tìm tôùi söï thö thaùi , töï taïi trong cuoäc soáng.

Trong lyù thuyeát phaät giaùo theà hieän trong caâu :

Thieân haï duy ngaõ ñoäc toân

Trong lyù thuyeát thieân chuùa giaùo theå hieän trong caâu :

Haõy yeâu thöông keû khaùc nhö yeâu thöông chính baûn thaân mình.

Chaéc coù leõ ñoù chính laø vaán ñeà ôû baát cöù theå cheá chính trò naøo treân traùi ñaát phaûi baûo veä vieäc töï do toân gíao vaø khoâng ñöôïc quyeàn xaâm phaïm noù cho caùc möu ñoà chính trò , baûo veä caùc quyeàn löïc , vaät chaát, mang tính chaát phuø phieám , maø con ngöôøi caàn thieát phaûi caàn ñeán cho söï phaùt trieån töï nhieân cuûa cuoäc soáng.

Söï toàn taïi cuûa toân gíao gaén lieàn vôùi Vaên hoùa – Ngheä Thuaät , ñieàu ñoù ñaõ gaén lieàn töø vôùi con ngöôøi vaø coäng ñoàng töø thuûa khai thieân laäp ñiaï. Ñieàu naøy Khieán toâi maïn pheùp trích löôïc ñaêng Phaàn toång quan veà Vaên Hoùa vaø Ngheä Thuaät cuûa Aán Ñoä cuûa taùc gæa Michael Kampen O’riley :

Söï toàn taïi cuaû con ngöôøi , coäng ñoàng vaø theå cheá qua caùc trieàu ñaïi ñöôïc gaén lieàn vôùi söï phaùt trieån cuûa toân gíao Aán Ñoä.

Caùc Toân gíao chính toàn taïi töø ngaøn xöa trong xaõ hoäi Aán chuû yeáu ñeán nay laø:

Balamon – Aán gíao – Phaät gíao vaø Kyønaø gíao.

Phaät Gíao : Phaät gíao phaùt trieån töø nhöõng lôøi daïy cuûa Siddhartha Guatama ( 563-483) tröôùc coâng nguyeân. Sinh ra taïi thaønh Catilaveä ( Kapilavastu) vuøng sôn cöôùc nöôùc Nepal gaàn bieân giôùi hieän nay cuûa Aán Ñoä . Ngaøi laø con cuûa hoøang haäu Maya vaø Ñöùc vua Shadodhana , veà sau ñöôïc toân laøm ñöùc phaät , ñoù laø baäc gíac ngoä,- Ngöôøi ñaït Hueä trí . Chöõ Ñaït ôû ñaây coù phaûi laø chöõ Ñaït cuûa neàn Vaên hoùa Chaâu Phi , Theå hieän coù moái Lieân quan trong söï phaùt trieån cuûa Phaät gíao veà phía Taây Baéc Aán – Khu vöïc soâng Indus – Ghana- Afganistan .

Ngaøi cuõng ñöôïc goïi laø Shakymuni ( Hieàn nhaân cuûa doøng toäc Shakga). Ñaùp öùng moïi öu tö , saâu saéc ñoái vôùi bao ñau khoà cuû chuùng sinh. Siddhartha rôøi boû cung ñieän , hoøang gia ñeà trôû thaønh moät du só khaát thöïc khoå haïnh. Qua quùa trình tu nieäm , ngöôøi ñaït tôùi nieát baøn , moät traïng thaùi thoùat khoõi ham muoán traàn gian vaø baét ñaàu moät phöông phaùp tu nieäm môùi laø Baùt chaùnh Ñaïo ( Astangita-Marya)

Ñieàu maø toâi ñaõ giôùi thieäu veà baøi Eight Worldly Conditions noùi veà Yeâu Thöông vaø Hoa Hoàng ñöôïc theå hieän laïi goàm :

Chaùnh kieán – Chaùnh tö duy – Chaùnh ngöõ – Chaùnh nghieäp – Chaùnh meänh – Chaùnh tònh tieán – Chaùnh nieäm – vaø Chaùnh ñònh .

Con ñöôøng naøy seõ daãn daét tín ñoà xa rôøi ñau khoå trong ñôøi soáng taïo ra bôûi voâ minh ( Avidya) . Ñoù laø neàn toân gíao choáng laïi neàn toân gíao coå xöa cuõ döïa treân kinh Veda cuûa Aán Ñoä , vôùi heä thoáng ñaúng caáp khaéc nghieät vaø taàng lôùp gíao só huû laäu , thuû cöïu . Phaät gíao laøm toân gíao ñeán ñöôïc moï ngöôøi , nhöõng lôøi Phaät daäy ñöôïc keát taäp vaøo moät loaït caùc vaên baõn goïi laø( Satras) kinh . The theravada, phaät gíao nguyeân thuûy hay coøn goïi laø Hynayana , phaùi tieåu thöøa töø laâu ñöôïc lieân keát vôùi caùc coäng ñoàng töï vieän . ( Phaät Lòch)

Mahayana hay ñaïi thöøa xuaát hieän vaøo khoûang theá kyû ñaàu coâng nguyeân ,gaàn guõi vôùi ñaùm ñoâng hôn , Phaùi naøy nhìn Ñöùc Phaät laø Ñaáng thieâng lieâng, muoán moïi ngöôøi hoaøn thaønh Phaät tính vaø nhìn nhaän nhieuà vò phaät töø quùa khöù – hieän taïi vaø töông lai . Phaät gíao Ñaïi thöøa cuõng nhaän maïnh taàm quan troïng cuûa chö vò boà taùt( Bodhissatras) . Ñoù laø nhöõng baäc gíac ngoä , ñaõ daït ñeán ngöôõng cöûa nieát baøn , nhöng khoâng ñi vaøo maø quay trôû laïi coõi phieàn naõo ñeå ñoä chuùng sinh

Vò Boà taùt raát quan troïng vaø nhieàu ngöôøi bieát nhaát laø Avolokitesvara maø ngöôøi Hoa goïi laø Quanyin . Nhaät goïi laø Kwannon vaø Vieät Nam goïi traïi laïi töø tieáng Hoa laø Quan Theá Aâm , Vì theá caùc tín ñoà phaät giaùo khi gaëp hoaïn naïn khoù khaên thì hay nieäm Quaùn Theá Aâm . Vò naøy thöôøng ñöôïc minh hoïa trong tranh töôïng maø chuùng ta thöôøng gaëp trong caùc chuøa chieàn .

Trong khi Ñöùc Phaät thöôøng maëc moät taêng baøo ( Sanghati) thì caùc vò boà taùt laïi aên maëc raát vöông gæa , gioáng nhö phaät khi coøn treû .

Theâm vaøo vôùi vò phaät lòch söû Shakyamuni , Phaät gíao Ñaïi thöøa coøn coâng nhaän nhieàu vò phaät trong quùa khöù – hieän taïi – vaø töông lai. Trong ñoù coù Maitreya ( Moät boà taùt trôû thaønh Phaät vò lai ,töùc Phaät Dilaëc vaø phaät Adidaø hay voâ löôïng quang phaät , Voâ löôïng thoï Phaät . Vò naøy chuû trì moät coõi cöïc laïc goïi laø Taây Phöông tónh thoå . Tín ñoà Phaät gíao khoâng nghó raèng Phaät hay Boà taùt nguû trong caùc taùc phaåm ngheä thuaät , nhöng caùc hình töôïng tröïc quan maø quùy haønh gæa vaø tín ñoà “ Muïc sôû thò “ laø nhöõng trôï cuï quan troïng treân con ñöôøng tu nieäm .

Ngheä Thuaät Phaät gíao lan toûa töø Aán Ñoä ra moïi höôùng beân ngoøai . Phía taây ñeán Afganistan , phía baéc ñeán Kashmir , ñoâng baéc ñeán Nepal , Taây taïng ,Trung hoa , Haøn Quoác, Nhaät , phía nam ñeán Srilanka veà ñoâng nam qua Mieán Ñieän ñeán Indonesia .