Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

The Truth
Traûi qua con ñöôøng phaùt trieån cuûa lòch söû , töø tröôùc coâng nguyeân ñeán sau coâng nguyeân . Con ñöôøng ñi ñeán The Art cuõng laém nhieâu kheâ , Con ngöôøi ñaõ phaûi ñaáu tranh vôùi nhieàu vaán ñeà veà ñôøi soáng xaõ hoäi – ñôûi soáng tö töôûng ,taâm linh ñeå ñi ñeán moät gía trò töông ñoái naøo ñoù nhöng vaãn duy trì ñöôïc nhöõng neùt cô baõn vaø phaùt trieån cho ñeán taän ngaøy nay.
Töø thôøi sau coâng nguyeân , do aûnh höôøng cuûa cuoäc chieán tranh thaäp töï trinh , moät thôøi kyø xaõ hoäi mang ñaäm neùt toân gíao phaùt trieån raát maïnh ôû khu vöïc Ai Caäp , Hy laïp , Taây ban Nha ,roåi lan nhanh sang caùc Chaâu luïc khaùc baèng nhöõng chính saùch thuoäc ñòa phöông Taây , Hoaëc caùc cuoäc thaùm hieåm cuûa Columbos … Ñieàu naøy ñaõ mang theo nhöõng vaên hoùa vaø ngheä thuaät ,loái soáng phöông Taây aûnh höôûng ñeán taát caû caùc Chaâu luïc .
Nhöng taát caû ñieàu naøy ñeàu mang moät neùt chung laø taát caû moïi laõnh vöïc ñeàu aån chöùa moät neùt toân gíao tieàm aàn , hoaëc ñoâi neùt huyeàn bí thaàn linh trong moïi goùc caën cuûa cuoäc soáng . Coù phaûi chaêng ñoù laø con ñöôøng cô baûn ñeå daãn daét con ngöôøi ñi tìm chaân lyù cho mình vaø cho ngöôøi , hoaëc may cuõng laø höôùng daãn con ngöôøi ñi tìm moät chaân lyù soáng , moät nhaân sinh quan, Maø ñieàu naøy luoân quanh quaàn trong ta moât caùch kyø dieäu
Moät baèng chöùng cuï theà qua caùc taùc phaåm ngheä thuaät mang tính nhaân loaïi laø caùc Kyø Quan thieân nhieân – hoaëc nhaân taïo cuûa theá giôùi ñaõ minh hoïa raát saâu nhöõng ñöôøng neùt vaø maàu saéc toân gíao töø thôøi Tröôùc BC vaø sau BC.
Ñuùng khoâng thaät voâ côù khi maø caùc nhaø ngoân ngöõ hoïc ñaõ duøng töø Archbishop ñeå theå hieän quyeàn löïc cuûa moät chöùc saéc trong kytoâ gíao, Ñieàu nay theo caûm nghó cuûa toâi chaéc töø “ Archbishop” laø moät töø gheùp Arch _ vaø bishop , Trong ñoù töø Arch trong ngheä thuaät kieán truùc laø moät neàn taûng cô baûn xuyeân suoát trong caùc thôøi kyø thaåm myõ caáu truùc Phöông Taây – Caáu truùc Dome trong caùc nhaø thôø , ñeàn ñaøi toân gíao cuûa Hoài gíao ……. Hoaëc gæa
Nhö laø : Status of Easter Island – (10-16 century)- Chile
Pyramid at Chichen Itzaø- ( 800 AD )- Mexico
Machu Picchu (1460-1470)
Christ Redeemer ( 1931 ) Brazil
Alhamra ( 12 Century ) Spain
Stonhenge ( 3000 – 1600 BC ) United Kingdom
Effel Tower ( 1887-1889) France
Roman Colosseum ( 70 – 80 AD) Italy
Hagia Sophia ( 532- 537 AD) Turkey
Pettra ( 9 BC – 40 AD ) Jordan
Kremlin Quarter ( 1156 – 1850 ) Russia
Taj Mahal ( 1630 AD ) India
Angkor temple ( 12 Century ) Cambodia
Great wall of China ( 220 BC – 1368 – 1664 AD ) China
Maø Toâi ñaõ coá gaéng giôøi thieäu sô neùt ôû treân ôû kho taøng vaên hoùa kyø quan theá giôùi, cuõng mang ñaäm neùt treân. Chaéc coù moät moái lieân heä maät thieát giöõa con ngöôøi vaø thieân nhieân. Vôùi caûm nhaän treân , toâi seõ thöïc hieän moät Glideshow or photobuckshow ñeå laøm kyû nieäm cho söï suy ngaãm veà con ñöôøng tìm Chaân – Thieän – Myõ cuûa cuoäc ñôøi. Thaät caûm ôn Trôøi Ñaát vaø caùc con ngöôøi lòch söû ñaõ ñeå laïi moät kho taøng Vaên Hoùa –Ngheä thuaät – Con ngöôøi vaø Xaõ hoäi cho chuùng ta chieâm nghieäm veà cuoäc soáng

CHECK OUT PROFILEANGELS.COM FOR THE HOTTEST PICS!
PROFILEANGELS.COM

The Architecture
EARLIEST ARCHITECT
The Illustrated Encyclopedia of Architect and Artchitecture : By Denis Sharp

Tracking the beginning of architecture from Neolithic times.
Artchitecture has allways been commonly regarded as one of the Arts . Incorparating as. It does the Arts of both painting and scalpture , it has indeed been called the “ Misstress” art, but unlike the other arts it alone is useful in the ordinary sence of the word , unlike pictures , poems, Scalpture and music, it protect us from the rigours of the environtment . In it , artistic expression and functional fitness are inextriccably mixed together .
Artchitecture is also recognized as having a socio- political functions , reinforcing the authority of those who seek to organize the society in which they live . For architecture represents an influent picture of the ideal world, drawing mankind along various paths of social development evolution . At its most basic , the term ‘ Artchitecture “ can also be used to descbibe any structured object . In this sence the catheral , the bicycle shed and even the pine tree , the ants’nest on the sea shell could all be apprecition of built form even if . We take the more convention in view and believe that artchitecture only correctly describe as building . Which does more than serve a basic function and delights the sences , such as the great temples and palaces and other habitable products of the famous designers . As the no- universially agreed definition – even the consise oxford English Dictionary , the rather vague definiting artchitecture as “ …. Think built , stucture styles of building , construction “ Artchitecture may be taken to mean any habitable building with a foem dictated by consideration beyond pure utility . The Earliest surviving examples of stone build architecture date back six thousand years but the roots of artchitecture go back further still . The tendency for mankind to organize its communities and habitations into meaningful shapes seem instinctive , like the drive to make pictures , to dance or to sing . Impermanent artchitecture probably flourished ( within the limits of it builders’ resourses ) . For many millenia until human resourses made it possiples to give artchitecture a more lastry and permanent expression . Artchitechologist recording evidence of neolithic settlements have uncovered evidence of fairly extensive village complexes . Lines of post holes preserved in the old layers of clay give , a clue to the kind of structure , these prehistoric peoples built . However , there is little evidence of the “artchitecture “ of these people in the sence of the aesthetic effect sought after and the means by which It was archived and while the traces are of intense acedemic interest , they supply us with little information as to how the building actually look . However , this ephemoral artchitecture is not entirely last to us beyond all conjecture . In order to imagine , come of its probably forms . We need only look at the contemporary building of cultures with story neolithic roots

( DNS) - HOP’S COLLECTIONS