Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

THUC AN NOI LEN TINH CACH

Thöùc aên noùi leân tính caùch cuûa baïn:

Ngöôøi thích traùi caây :

Nhöõng ngöôøi thích traùi caây ñöôïc xem laø nhöõng ngöôøi hay chuù yù ñeán ngöôøi khaùc vaø raát nhaïy caûm . Hoï thöôøng coù nhieàu baïn beø, hoï khoâng thích caïnh tranh , do ñoù nhöõng ngöôøi thích traùi caây khoâng coù xu höôùng tìm kieám moät ñiaï vò xaõ hoäi . Hoï coù taøi trong caùc laõnh vöïc ngheä thuaät , tuy nhieân , do thieáu tham voïng cho neân ñoâi khi hoï troâng coù veû caåu thaû.

Ngöôøi thích aên rau :

Nhöõng ngöôøi thích rau thöôøng coù söùc soáng maõnh lieät , hoï thöôøng thaønh coâng trong ngheà nghieäp , laø nhöõng ngöôøi khao khaùt kieán thöùc vaø nhieàu thamvoïng nhö moät quy luaät , nhöõng noã löïc do ngöôøi naøy thöïc hieän khoâng bao giôø rôi vaøo khoaûng khoâng maø thöôøng ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán . Trong cuoäc soáng nhöõng ngöôøi naøy thích an bình vaø coá gaéng traùnh xung khaéc . Tuy theá nhöõng ngöôøi thuoäc loaïi naøy hay lo laéng veà söùc khoûe cuûa mình . Ñieàu quan troïng laø nhöõng ngöôøi thích aên rau neân aên ít muoái , neáu khoâng hoï coù theå bò ñau ñaàu vaø gaëp nhöõng vaán ñeà veà bao töû.

Ngöôøi thích aên thòt :

Ñaây laø nhöõng ngöôøi haáp taáp vaø traûi qua nhöõng thaêng traàm trong ñôøi soáng, thích xoay xôû sao cho gaët haùi ñöôïc thaønh coâng treân ñöôøng ñôøi . Tuy nhieân ñoâi khi hoï khoâng theå thöïc hieän ñöôïc caùc keá hoaïch cuûa mình . Neân nhôù nhöõng ngöôøi naøy khoâng luoân luoân laø nhöõng ñoái taùc laâu daøi . Hoï neân hoïc caùch phaûn öùng laïi söï pheâ bình moät caùch ñuùng ñaén . Nhöõng ngöôøi thích nhöõng böõa aên coù nhieàu thòt thöôøng maéc nhieàu bònh khaùc nhau hôn nhöõng ngöôøi khaùc , nhaát laø nhöõng bònh veà tim maïch vaø ñöôøng ruoät .

Ngöôøi thích aên caù vaø haûi saûn :

Nhöõng nhöôøi thích aên loaïi naøy ñaëc bieät raát bình thaûn vaø kieân ñònh , loøng kieân ñònh vaø söï bình tónh cuøa hoï luoân khieán baïn beø vaø ñoàng nghieäp toân troïng , laø nhöõng ngöôøi ñaùng tin caäy trong cuoäc soáng gia ñình , tuy nhieân hoï thieáu côûi môû . Hoï hieám khi noùi roõ yù kieàn thaät cuûa mình veà nhöõng ngöôøi khaùc , do ñoù laïi laøm haïi ñeán hoï.

Ngöôøi thích thöùc aên cay noàng :

Nhöõng ngöôøi naøy coù tính noùng naõy . Hoï thöôøng khao khaùt coù cuoäc soáng phieân löu , vì theá neân daán thaân vaøo nhöõng hoaït ñoäng tích cöïc nhaèm taïo cho mình nhöõng caûm giaùc maïnh . Chaúng ngaïc nhieân khi nhöõng ngöôøi naøy thöôøng höùa cuoäi trong tình yeâu . Vaán ñeà lôùn nhaát hoï phaûi gaùnh chòu do söï ích kyû cuøa hoï , ñoù laø tích caùch cuøa hoï khoâng cho pheùp bò treâ traùch.

Ngöôøi thích aên beùo:

Ñaùng ngaïc nhieân laø nhöõng ngöôøi thuoäcloaïi naøy raát soâi noåi vaø linh lôïi . Cho duø taïi nôi laøm vieäc hoï thöôøng ñuôïc xem laø nhöõng ngöôøi coâ ñôn , vaø nhöõng ngöôøi naøy cuõng gioûi xoay sôõ ñeå ñaït ñeán ñænh cao ñòa vò cuûa hoï . Hoï ñaëc bieät coù taøi taùn tænh vaø thích laøm cho caùc ngöôøi ñeïp ñeå yù . Lôøi khuyeân toát cho nhöõng ngöôøi naøy laø : Hoï neân hoïc caùch lòch thieäp hôn vì söï côûi môû quùa ñoä laøm toån thöông ñeán nhöõng ngöôøi khaùc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét